NASZA OFERTA

Warto wiedzieć

Jakich świadczeń odszkodowawczych można dochodzić po wypadku?

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany doznał obrażeń ciała, można dochodzić następujących odszkodowań:


 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikającą z obrażeń ciała
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo, a także zwrot kosztów związanych z odpowiednim przystosowaniem miejsca zamieszkania do "nowych" warunków życia
 • wyrównanie utraconych dochodów
 • koszt opieki osób trzecich (nawet jeżeli była to bliska rodzina)
 • zwrot kosztów związanych z dodatkowym (lepszym) odżywianiem, specjalistycznych diet, odżywek leczniczych.
 • zwrot kosztów konsultacji lekarzy specjalistów, a także wizyt u psychologów i rehabilitantów, masażystów
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z dojazdem poszkodowanego na leczenie, a także koszt dojazdu (odwiedzin) osób bliskich
 • odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku mienie (rower czy samochód poszkodowanego, a także zniszczoną odzież)
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb poszkodowanego zwrot wydatków
 • renta rekompensująca zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość
 • zwrot kosztów związanych przygotowaniem się do innego zawodu

Jeżeli wyniku wypadku poszkodowany zginął w nim lub zmarł w jego następstwie można dochodzić takich świadczeń jak:

 

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny poszkodowanego (którego nagła śmierć wpłynęła właśnie na pogorszenie takiej sytuacji)
 • zadośćuczynienie za krzywdę i ból po śmierci osoby bliskiej dla każdego z bliskich członków rodziny (np. współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a nawet i dziadkowie)
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem niezależnie od odszkodowania uzyskanego przez ZUS (m.in. zakup trumny, wieńców, odzieży żałobnej zarówno dla zmarłego jak i dla osób pozostających w żałobie, koszty stypy, księdza, nagrobka itp.)
 • renta alimentacyjna

Jak długo można dochodzić odszkodowań?

 ODSZKODOWANIE MOŻNA DOCHODZIĆ DO 3 LAT WSTECZ, A TAKŻE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH DO 10 i 20 LAT!

 

Kodeks cywilny


* Art. 442 1 . paragraf 1  
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

*  Art 442 paragraf  2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

ZGŁOŚ NAM SWÓJ PROBLEM

PRZYGOTUJEMY KILKA ROZWIĄZAŃ.
WYBIERZESZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ I KANCELARIĘ.


Zadzwoń: +48 501 342 735 +48 794 404 234 biuro@pomoc-dla-poszkodowanych.pl


Formularz kontaktowy